Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

majj
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaweightless weightless

May 09 2017

majj
Reposted frommefir mefir viafckit fckit

March 27 2017

majj
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
majj
9272 9eaf 500
majj
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viaeternaljourney eternaljourney

March 24 2017

3451 1036 500
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate

March 22 2017

majj
4436 d501 500

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

March 20 2017

majj
5511 715a
Reposted fromniewychowana niewychowana viamslexi mslexi
majj
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamslexi mslexi
majj
2219 dddd 500
Reposted fromvandalize vandalize viamaliwa maliwa
majj
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaellijah ellijah

March 02 2017

majj
2481 cc85 500
Reposted fromborsuczysko borsuczysko viamaliwa maliwa

February 26 2017

majj
9785 8cdb
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
majj
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate
majj
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viamaliwa maliwa

July 06 2015

majj

June 08 2015

0551 e409 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viafollow-me follow-me
majj
- I heard you talking in a sleep last night.
- What were you doing?
- I was just... I was just watching. You seemed... You seemed sad.
- Why didn't you wake me up?
- Iiii... I didn't want to intervene. To see that you were, you were suffering somewhere else. I didn't think that it was my place to drag you out so... I just let you be.
- So you just let me suffer? 


- So you think that people who suffer together will be more connected that people who are content? 
- Yeah. I do.
- It's supposed that if you've been through something, if you've been through something catastrophic. You've been through like... Like a storm or an earthquake together, or something like horrendous
- Yes
- You.. It will bring you closer together?


- But what if they are creating the disaster within themselves?
Tags: florence

May 29 2015

majj
to taki typ człowieka, który gdy się przewróci, to się cieszy, że fizyka działa, jak trzeba
— bash
majj
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaunusual unusual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl